Dr. Elisabeth Aram  1. Vorsitzende

Elisabeth Aram

Paulus Jacob 2. Vorsitzender & Vorstand Finanzen

Paulus Jacob

Michael Dehabe Public Relations

Michael Dehabe

Lariya Kaya PR & Social Media

Lariya Kaya